پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تشدید درگیری ها در شرق اوکراین

با شدت گرفتن خصومتها بین دولت اوکراین و جدایی طلبان حامی روسیه، تعداد قربانیان این جنگ داخلی از مرز پنج هزار نفر گذشت. با وجود توافق آتش بس چهارماه پیش، درگیریها در شرق اوکراین شدت گرفته. نیروهای دولتی دیروز از بخش اصلی فرودگاه دونتسک عقب نشنی کردند. روسیه و اوکراین همدیگر را به شکستن توافق آتش بس متهم می کنند. جزئیات بیشتر از ندا سانیچ