پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

برای بازگشت به دریا، نهنگ آمریکایی در انتظار رای دادگاه

در چند روز آینده مقامات مسئول در آمریکا تصمیم می گیرند که آیا نهنگ قاتل در فهرست حیواناتِ در خطر انقراض قرار بگیرد یا نه. اگر رأیشان مثبت باشد، بعضی از نهنگهای قاتل ممکن است رها شوند. اما چنانکه در مورد لولیتا در فلوریدا می بینیم موضوع بحث انگیز شده است. تیم آلمن گزارش می دهد.