پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

جرمی به نام 'رفتار کنترل کننده'

آیا در رابطه ای بودید که شریکتان اختیار همه کارهای زندگیتان را به دست بگیرد و به جای شما تصمیم بگیرد؟ آیا لازم است برای کار کردن، خرید کردن، بیرون رفتن با دوستانتان یا روش زندگی از شریکتان اجازه بگیرید؟ دولت بریتانیا به تازگی سوء استفاده عاطفی و کنترل شریک زندگی را جرم اعلام کرده است. وزارت کشور بریتانیا با تصویب این قانون به پلیس قدرت بیشتری برای برخورد با خشونتهای خانگی را میدهد. آناهیتا شمس نگاهی کرده به اینکه سوءاستفاده عاطفی و رفتار کنترل کننده چیست و دلیل جرم اعلام شدنش چیست.