پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

برف و بوران زندگی را در شمال شرق آمریکا مختل کرده است

بارش سنگین برف و بوران بخش وسیعی از شمال شرقی آمریکا را در بر گرفته است. شهردار نیویورک گفته این احتمالاً شدیدترین برف در تاریخ این شهر است. فرماندار نیویورک هم شرایط اضطراری اعلام کرده است. بهمن کلباسی گزارش می دهد.