پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

داعش در خاورمیانه، جنگ در اوکراین و تروریسم در جهان؛ آیا دنیای مدرن به ساز و کار امنیتی تازه ای نیاز دارد؟

موضوعات اصلی کنفرانس امنیتی پارسال مونیخ، سوریه بود و اوکراین. یکسال بعد، همین دو هنوز موضوعات اصلی است اما با یک دنیا تفاوت. ابعاد هردو بقدری گسترده شده که پیامدهای آن نه تنها امنیت خاورمیانه و بالکان را به خطر انداخته بلکه امنیت جهان را. قرن بیستم با فروپاشی نظام دو قطبی به پایان رسید و سربلند کردن آمریکا به عنوان تنها ابرقدرت. اما قرن بیست و یکم به دلایل مختلف از سیاستهای کشورهای قدرتمند گرفته تا عصر اینترنت و اطلاعات به جهانی مبدل شده که بازیگران مختلفی در آن قدرتنمایی میکنند، هر کدام به دنبال منافع خود . گزارش نگین شیراقایی: