پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پیشخدمتهایی متفاوت در رستورانی در سنگاپور

گرسنه هستید، در رستوران نشسته اید، بوی غذا اشتهایتان را بیشتر کرده اما خبری از غذا نیست چه احساسی دارید؟ حالا یک راه حل برای کوتاه شدن زمان انتظار در رستوران، پیدا شده. یک رستوران در سنگاپور در کنار پیش خدمت ها، از پهپاد استفاده می کند تا غذا را پروازکنان، سر میز مشتری ها بفرستد. علی مور خبرنگار بی بی سی از سنگاپور گزارش می دهد.