پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

امریکا و ویتنام: چهل سال پس از پایان جنگ، روابط اقتصادی حرف آخر را می زند

در مراسم چهلمین سالگرد پایان جنگ ویتنام، نخست وزیر ویتنام آمریکا را به ارتکاب جنایاتی ظالمانه درسالهای جنگ متهم کرد. سالگرد پایان جنگ ویتنام در شهرهوشی مین، سایگون سابق برگزار شد. جنگ، جان حدود سه میلیون ویتنامی را گرفت. ۵۸ هزار نیروی آمریکایی هم کشته شدند. اما در گزارش ژیار گل میبینیم که رابطه اقتصادی و سیاسی دو کشور به سرعت رو به گسترش است.