پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

حزب خران؛ علیه ساختارهای اقتدارگرایانه جامعه

خر، چهارپایی بارکش است، که نامش هم در فرهنگ های مختلف بار معنی متفاوتی دارد.گاهی نماد ساده دلی است و گاهی هم ناسزا حساب می شود. اما در کردستان عراق، خر، بار سیاست زده و نام حزبی شده برآمده از تفکری انتقادی، علیه ساختارهای اقتدارگرایانه در سیاست و جامعه.ژیار گل مدتی پیش به سلیمانیه رفت و این گزارش را آماده کرد.