پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پناهجویان 'بزرگترین چالش اروپا'

صدراعظم المان بحران پناهجویان در اروپا را بزرگترین چالش پیش روی این کشورها خواند. آنگلا مرکل بعد از نشست پرتنش با دیگر رهبران اروپایی با خبرنگاران صحبت می کرد. جلسه ای که آنها بر سر توزیع و اسکان ۶۰ هزار مهاجر غیرقانونی در دو سال آینده توافق کردند. اما فقط براساس یک توافق داوطلبانه و نه الزام آور. بعضی کشورها مثل بریتانیا حتی داوطلبانه هم حاضر به پذیرش این پناهجویان نشده اند.

فریبا صحرایی گزارش می دهد.