پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بیم و امید در مورد طرح اصلاحات اقتصادی یونان

الکسیس سیپراس، نخست وزیر یونان، دیشب ساعاتی قبل از مهلت اتحادیه اروپا، طرح اصلاحات اقتصادی یونان را به این اتحادیه ارائه کرد تا موافقت وام دهندگان را برای پرداخت وام بعدی به این کشور جلب کند. این طرح امروز برای تصویب به مجلس یونان می رود. این طرح با مخالفت هایی در داخل روبرو شده. هر چند رئیس جمهوری فرانسه از آن استقبال کرده است.

فریبا صحرایی گزارش می دهد.