پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گرفتن گواهی خلبانی با یک دست مصنوعی

وقتی که استیو رابینسون تصمیم گرفت که گواهی خلبانی اش را بگیرد چند چیز سد راهش بود. یکی ترس از پرواز بود و دیگری دستی که نداشت! او بازویش را در یک تصادف رانندگی در ۱۸ سالگی از دست داده است. با وجود این، او این هفته برای گرفتن گواهی خلبانی امتحان داد. کرستی میچل روز امتحانش به دیدن او رفت.