پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اذعان بشار اسد به کمبودهای ارتش سوریه در مبارزه با داعش

بعد از چهارسال جنگ خونین، با بیشتر از ۲۰۰ هزار کشته، سرانجام بشار اسد به واقعیتی اشاره کرد که برای او و طرفدارانش خوشایند نیست. او اگرچه حرف از مقاومت ارتش تحت فرمانش در برابر ضربات خرد کننده ی تندرو ترین گروه مسلح اسلامگرای موجود در جهان زده ولی گفته است که ارتش مشکلاتی اساسی دارد. در سخنرانی بشار اسد به روشنی از نیروی انسانی ناکافی سخن به میان آمده تا اندازه ای که گفته شاید دولت نتواند خیلی از جاها را نگه دارد و ترحیج بدهد بر حفظ نقاط مهمتر تمرکز کند. ارتش سوریه توانست در دو سال سال اخیر در برابر حمله های گسترده چندین گروه متفاوت دوام بیاورد ولی چرا چند ماهی است که در موضع دفاعی و حتی شکست قرار گرفته؟

پریزاد نوبخت گزارش می دهد.