پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اصلاحات نخست‌وزیر عراق در پی اعتراضات مردم

یکروز از اعتراض های خیابانی عراقی ها به فساد اداری و اقتصادی نگذشته بود که نخست وزیر آن کشور خبر از اصلاحات گسترده در ساز و کار عزل و نصب ها داده است. بسیاری سمت های پر خرج ولی کم خاصیت مانند بعضی معاونت های دولتی حذف می شوند. فساد زندگی روزمره را برای مردم عراق دشوار کرده است. از تبعیض گرفته تا بی آبی و برقی در ماه های گرم تابستان. اگر قرار باشد اصلاحات نخست وزیر عراق به جایی برسد، باید اول مجلس این کشور بر این اصلاحات مهر تائید بزند.

سیاوش اردلان گزارش می دهد