پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

انتقاد راستگرایان اروپا به آلمان در قبال پناهجویان

بیشتر مهاجرانی که راهی اروپا می‌شوند، آلمان را سرزمین رویاهای خود می‌دانند. کشوری که با نظام رفاهی سخاوتمندانه و سیاست‌های مهاجردوستانه‌اش، که صدها هزار نفر را روانه مرزهای خود کرده. انتظار می‌رود امسال ۸۰۰ هزار پناهجوی جدید در آلمان اسکان داده شوند. اما این باعث انتقادهای زیادی در داخل و خارج آلمان شده. سیاستمداران راستگرا در اروپا معتقدند، استقبال از پناهجویان، باعث می‌شود عده بیشتری تن به سفرهای خطرناک دهند تا از راه‌های غیرقانونی خود را به اروپا برسانند و خواهان تغییر موضع آلمان در قبال پناهجویان شده‌اند. باران عباسی گزارش می‌دهد.