پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شروع به کار دولت جدید مصر، گرچه عمر این دولت هم کوتاه خواهد بود

دولت تازه مصر کار خود را آغاز کرد. نخست وزیر تازه، شریف اسماعیل است وزیر نفت دولت پیشین. کابینه قبلی هفته پیش به دلیل کشف چند پرونده فساد و برکناری وزیر کشاورزی ناچار به استعفا شده بود. گرچه عمر این دولت هم کوتاه است.

مهرداد فرهمند از قاهره گزارش می دهد