پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تلاش اتحادیه اروپا برای مدیریت بحران پناهجویان

سیل پناهجویان به اروپا ادامه دارد. مقصد اصلی بیشتر آنها آلمان است. اما تا رسیدن به این کشور باید از کشورهای دیگر اروپایی عبور کنند. مجارستان برای جلوگیری از ورود پناهجویان مرزهایش با صربستان را بسته، تصمیمی که باعث شده پناهجویان مسیر کرواسی را انتخاب کنند و بحران به مرزهای کرواسی و اسلوونی کشیده شود. شهریار صیامی گزارش می‌دهد.