پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تا پایان سال ممکن است یک میلیون و پانصد هزار مهاجر وارد آلمان شوند

بر اساس بعضی گزارش‌ها امسال ممکن است حدود یک میلیون و نیم مهاجر و پناهجو به آلمان بروند. چیزی حدود دو برابر آنچه دولت این کشور تخمین زده بود. خیلی از شهرک‌ها و شهرها برای تحمل سیل مهاجران به تقلا افتاده‌اند. جنی هیل از هامبورگ گزارش می‌دهد.