پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

یک پناهجوی ایرانی از اردوگاه پناهجویان در نائورو می گوید

یکی از پناهجویان ایرانی که مدتی است از اردوگاه پناهجویان در جزیره نائورو خارج شده و اما هنوز در این جزیره زنگی می کند درباره شرایط زندگی در آنجا به ما گفت، او از ما خواسته به دلیل مسائل امنیتی، اسمش را اعلام نکنیم.