پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ادامه بحران پناهجویان وسیل مهاجران به خاک اروپا

در اروپا، همچنان شاهد ادامه وضعیت بحرانی مهاجران هستیم. دیشب، گارد ساحلی یونان، به دنبال قایقی می گشت که ظاهرا در دریای اژه و در حوالی جزیره ساموس واژگون شده است. هر روز حدود هفت هزار زن و مرد و کودک، از مسیر ترکیه و با عبور از دریای اژه، خود را به این جزایر می رسانند. جزایری که به لحاظ امکانات، دیگر قادر به مدیریت این شرایط بحرانی نیستند. بخصوص جزیره لسبوس، جایی که ایان پنل، خبرنگار بی‌بی‌سی از مشاهداتش می گوید.