پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

فرماندهان ایرانی که در جنگ سوریه کشته می شوند

بیش از چهار سال از آغاز جنگ داخلی در سوریه می گذرد. درگیری هایی با کشته های بسیار. اما در هفته های اخیر آنچه شدت بیشتری گرفته، افزایش تعداد فرماندهان ایرانی است که در سوریه کشته می شوند. کسانی که ایران می گوید کارشان نه مشارکت در جنگ، بلکه مشورت به نیروهایی است که به گفته آنها با تروریست ها می جنگند. اما چه عواملی باعث شده تا این روزها فرماندهان ایرانی بیشتری در سوریه جان خود را از دست بدهند؟

آیدین صالحی گزارش می دهد.