پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

میانمار؛ اقتصادی که هنوز پولهایش با گونی جابجا می شود

انتخابات هفته اینده در میانمار(برمه) یا برمه قدمی دیگر درراه بازشدن درهای این کشور بروی دنیای آزاد توصیف شده. مردمی که پس از نیم قرن انزوا به دنبال ارتباط سیاسی و اقتصادی با جهان هستند. اقتصادی که بسیار ابتدایی است آنطور که درگزارش کریشما وسوانی از یانگون در جنوب کشور می بینیم.