پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کبوتر صلح روی دیوارهای بتونی؛ جوانان افغان خواهان صلح هستند

در کابل، جوانان و فعالان مدنی با برگزاری برنامه هایی نمادین خواستار برقراری صلح در کشورشان شده اند. آنها روی دیوارهای بتونی ساختمان های نظامی کبوتر صلح کشیدند، بادبادک هوا کردند و نمایشگاه عکس برگزار کردند. واسع سروش از کابل گزارش می دهد.