پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام در ترکیه بعد از ۵ ماه ناآرامی

برای دومین بار در پنج ماه، ترکیه صحنه برگزاری انتخابات پارلمانی است. ۵ ماهی که کشور شاهد درگیری و خشونت بوده است. حزب حاکم عدالت و توسعه بشدت تلاش کرده تا بلکه اینبار بتواند اکثریت کرسیهای پارلمان را برای تشکیل دولت کسب کند. اما احزاب مخالف امیدوارند تجربه انتخابات قبلی تکرار شود و این حزب به اکثریت دست پیدا نکند.

خشایار جنیدی گزارش می دهد.