پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تلاش دانشگاهیان اسرائیل برای شناخت ایران

در دورانی که دولتهای ایران و اسراییل بشدت خصمانه از دیگری می گویند و داشتن هرگونه روابط قابل تصور نیست، عده ای در اسرائیل به دنبال شناخت بیشتر و بهتر از ایران هستند. در ادامه گزارشهای مهرداد فرهمند از اسراییل، او به دانشگاه حیفا رفته و از تلاشهایی می گوید که برای اثر گذاشتن بر سیاستهای اسرائیل در مورد ایران می شود.