پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

زنان و تصویری که رسانه‌ها از آنها می دهند

اولین موضوعی که خانم ریاضی برای برنامه ما انتخاب کرد، نگاهی به جایگاه زنان در دنیای رسانه هاست. بیست سال است که برنامه جهانی نظارت بر رسانه ها، هر پنج سال یکبار، وضعیت زنان را در رسانه ها بررسی می کند. امسال این برنامه، رسانه های ۱۴۰ کشور جهان را رصد کرده است. در گزارش امسالشان گفته شده در دو دهه اخیر، رسانه ها از نظر تکنولوژی و میزان دسترسی و فراگیری، پیشرفت زیادی داشته اند؛ ولی وضعیت زنان و نحوه به تصویر کشیده شدنشان در رسانه ها تغییر مثبت چندانی نداشته است.

فرانک عمیدی گزارش می دهد.