پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تلاش قدرت های جهان برای تصویب قطعنامه سوریه در شورای امنیت

کمتر کسی می توانست تصور کند سوریه به این شکل ازهم بپاشد. و مشکل بتوان تصور کرد سوریه آینده چه شکلی به خود خواهد گرفت. جنگی که با اعتراضات مردم برای آزادی و حقوق بیشتر آغاز شد، حالا جان بیش از ۲۵۰ هزار نفر را گرفته است.

لیز دوست گزارش می دهد.