پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

افزایش اعتراض ها در آلمان به روند مهاجرت

بانک جهانی می گوید در سال جاری میزان مهاجرت در سطح جهان احتمالا رکورد می زند. گفته شده بیش از دویست و پنجاه میلیون نفر زادگاه خود را ترک کرده اند. تنها حدود یک میلیون نفر به اروپا مهاجرت کرده اند. اکثر آنها از کشورهای جنگ زده یا فقیر. بسیاری از مردم این کشورها نگران تاثیری هستند که این مهاجران روی جوامع آنها می گذارند. در بخش هایی از آلمان مردم واکنش شدیدی به این موضوع نشان داده اند.

فرگال کین از شهر درسدن گزارش می دهد.