پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اولین دختر شایسته عراق پس از ۴۴ سال انتخاب شد

شیما عبدالرحمن، بیست ساله، از کرکوک، به عنوان دختر شایسته عراق انتخاب شده است. او اولین دختر شایسته عراق بعد از ۴۴ سال است.

علی قدیمی گزارش می دهد.