پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

جهان در سالی که گذشت

از مذاکرات هسته ای تا بحران پناهجویان در اروپا، از زمین لرزه تا بمبگذاری، سال ۲۰۱۵ پر خبر بود، حالا که که این سال روبه پایان است نگاهی به بعضی از رویدادهای این سال داریم, البته باید تذکر بدهیم که اینها اخبار جهان هستند و در این گزارش به اخبار داخلی ایران نگاه نشده است.

فرانک عمیدی گزارش می دهد.