پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بازسازی واگنی که صد سال پیش رقابت قطارها را داوری می‌کرد

اوایل قرن بیستم، دورانی بود که فناوری لوکوموتیوهای بخار به اوج رسیده بود، و در بریتانیا سازندگان موتورهای بخار به رکوردشکنی و زورآزمایی روی ریل های راه آهن افتاده بودند. این وسط، واگنی با ابزارهای دقیق، برای ثبت این رکوردها ساخته شد که از خودش پیشرفته تر بود. این واگن با دو لوکوموتیو مشهور همراه شد تا رکوردهای تاریخیشان را رسما ثبت کند. دن جانسون به محل مرمت این واگن ِ توان سنج، در یورک رفته است.