پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

وضعیت اضطراری در ایالت کالیفرنیای آمریکا پس از نشت گاز متان

فرماندار کالیفرنیا دستور داده تدابیر ایمنی و بازرسی از مخازن نگهداری گاز افزایش یابد و در یکی از مناطق لوس انجلس وضعیت اضطراری اعلام کرده. اقدام او واکنشی است به نشت گاز متان از یک مخزن زیر زمینی که از سه ماه پیش آغاز شده بود و بیش از دو هزار خانواده را مجبور به ترک خانه کرده.

جیمز کوک گزارش می دهد.