پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

حدود ۴۰۰ نفر از شهر محاصره شده مضایا در سوریه منتقل شدند

سازمان ملل متحد می گوید توانسته حدود ۴۰۰ نفر از مردم شهر محاصره شده مضایا را در سوریه تخلیه کند. مردم این شهر ماه هاست که در محاصره نیروهای دولتی هستند و گرسنه مانده اند.

ژیار گل گزارش می دهد.