پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شب سال نو در کلن چه گذشت؟

حوادث شب سال نو هم چنان از مهم ترین مسایل روز آلمان است. تعرض جنسی گروه بزرگی از مردهای خارجی خشم خیلی ها را برانگیخته و خوراک تبلیغی گروه های راست افراطی شده که خود دست به هر خشونتی می زنند. روز یکشنبه دو حمله سازمان یافته به خارجی ها در مرکز شهر کلن شد که چند زخمی برجای گذاشت. از سوی دیگر بخشی از مردم نگرانند که با آمدن موج وسیعی از پناهندگان و همراه با آن رشد افراطی گری، آرامش جامعه شان به کلی مختل شود.

مریم انصاری گزارش می دهد.