پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

طرح جنجالی در مورد مهاجران در پارلمان دانمارک

طرح جنجالی محدودیت های تازه برای پناهجویان در مجلس دانمارک تصویب شد. بر اساس قانون جدید، پلیس می تواند پول و دارایی پناهجویان را توقیف کند. طرح دانمارک با انتقادهای زیادی روبرو بوده است. سازمان ملل گفته این قانون می تواند به وحشت و نژادپرستی دامن بزند.

فریبا صحرایی گزارش می دهد.