پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آینده ای مبهم پیش روی مهاجران به اروپا

گارد ساحلی یونان می گوید با غرق شدن یک قایق دیگر در آب های ساحلی این کشور دستکم ۲۴ مهاجر و پناهجو جانشان را از دست داده اند، عده ای از آنها کودکند. آنها از ترکیه راهی اروپا شده بودند. موجی که میزبانان اروپایی به طور روزافزون در صدد مقابله با آن هستند. سوئد میگوید احتمالا حدود ۸۰ هزار نفر از مهاجران را به ترکیه برخواهد گرداند.

کسری ناجی گزارش می دهد.