پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مناظره داوطلبان نامزدی حزب جمهوریخواه آمریکا برای انتخابات ریاست جمهوری

در آمریکا، دوشنبه اولین دور از انتخابات درون حزبی جمهوریخواهان در ایالت آیوا برگزار می شود و دیشب مناظره داوطلبان نامزدی این حزب برای انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد. مناظره ای که حاشیه اش پررنگتر از خود آن بود. به دلیل غیبت دانلد ترامپ که در اعتراض به مجری تلویزیون فاکس آن را تحریم کرد. و نظرخواهیهای اولیه هم نشان داده تصمیم او چندان از میزان محبوبیشتش کم نکرده.

مهین شفائی گزارش می دهد.