پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

موج اخراجی ها از اروپا در راه

پارسال ، سیل مهاجران به سمت اروپا در صدر خبرها بود. حالا در سال جدید میلادی، بخشی از این موج معکوس شده، این بار توسط دولتهای اروپایی که یکی پس از دیگری خبر از تصمیم برای اخراج دهها هزار پناهجو از کشورهایشان می دهند. آلمان قوانین خود را تغییر داده تا اخراج پناهجویان متخلف راحت تر شود.محمد امینی درگزارش نمونه هایی از حرفها و اقدامات ضد مهاجران را جمع آوری کرده است.