پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مصاحبه با طارق احمد، از مرکزیت حزب سوسیالیست ملی گرای سوری

درحالیکه مذاکرات صلح در ژنو به در بسته خورده، بعضی می گویند، شاید راه خروج از این بن بست، کمک گرفتن از مخالفانی باشد که هنوز در خود سوریه هستند. مهرداد فرهمند با طارق احمد، از مرکزیت حزب سوسیالیست ملی گرای سوری صحبت کرد. یکی از قدیمی ترین و بزرگترین احزاب عربی. او ابتدا از آقای احمد درباره حضور نظامی ایران در سوریه پرسید: