پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

فرش قرمز در لس آنجلس برای قالی های نفیس ایرانی

فرش ایران یکی از مهمترین منابع درآمدهای غیرنفتی این کشور است. اما سال های تحریم بر صادرات فرش هم تاثیر گذاشت. همزمان با برداشته شدن تحریمهای مرتبط با برنامه هسته ای، اولین محموله فرش این کشور به آمریکا رسیده.

آیدین صالحی گزارش می دهد.