پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بازگشت جمعی از پناهجویان از آلمان به کشورهای مبدا

هر هفته صدها پناهجو که با تحمل خطرات فراوان به آلمان رسیده اند، به همان کشورشان برمی گردند.

مریم انصاری گزارش می دهد.