پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

انتخابات مقدماتی امریکا

يك روز مانده به انتخابات مقدماتى در نيوهمشاير آمریکا، رقابت ها در اردوى جمهورى خواهان و دموكرات ها با هیجان زیادی ادامه دارد.

مهرنوش پورضيايى گزارش مى دهد