پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

توافق قدرت ها برای پایان دادن به خصومت در سوریه

سازمان ملل دست به کار شده تا هرچه سریعتر راه را برای کمک رسانی در سوریه باز کند. به ویژه در مناطقی که تحت محاصره هستند. تخمین زده شده حدود نیم میلیون نفر آنجا گرفتار شده باشند. ارسال کمک، بخشی از تعهداتی است که قدرتهای جهان در نشست ویژه سوریه در مونیخ آلمان داده اند. مشخصا آمریکا و روسیه که گفته اند در یک هفته پیشِ رو مخاصمات باید متوقف شود. گرچه هنوز از آتش بس کامل و توقف حملات هوایی روسیه علیه مخالفان حکومت خبری نیست.

کسری ناجی گزارش می دهد.