پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اولین کاروان کمک به حومه دمشق رسید

در سوریه، کاروانی متشکل از ۳۵ کامیون کمک غذایی و دارویی وارد معضمیه شده. از مناطق حومه دمشق که در دست مخالفان است. براساس توافقی که سازمان ملل با دولت و گروه های مخالف انجام داده، کاروانی از ۱۰۰کامیون امداد صلیب سرخ سوریه عازم ۵ منطقه شده که ساکنانش با کمبود شدید نیازهای اولیه روبرو هستند. گزارش فریبا صحرایی را ببینید.