پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ادامه درگیری های پراکنده در سوریه همزمان با آتش بس

از دیشب آتش بس نیروهای دولتی و مخالفان در سوریه شروع شده است. گزارش شده که اکثر جبهه های جنگ آرام هستند و همزمان تلاش برای ارسال کمکهای انسان دوستانه افزایش یافته است. اما از درگیریهای پراکنده در اطراف دمشق، حلب و لاذقیه خبر داده می شود. گروهی ویژه به رهبری آمریکا و روسیه برای بررسی نقض آتش بس تشکیل شده است. جبهه نصرت و داعش مشمول این آتش بس نمی شوند.

ژیار گل گزارش می دهد.