پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گزارش خبرنگار بی بی سی در پنجمین سالگرد جنگ در سوریه

اولین تظاهرات گسترده علیه دولت بشار اسد ۵ سال پیش در درعا اتفاق افتاد. موج بهار عربی میرفت که سوریه را هم فرابگیرد. اما تظاهرات صلح جویانه به جنگی ویرانگر تبدیل شد. لیز دوست بعد از ۵ سال به این شهر برگشت.