پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دلسردی زنان از انتخابات شوراهای عربستان

بعد از برگزاری سه ماه پیش انتخابات شوراها در عربستان، راه یابی زنان به این نهاد برای اولین بار نقطه عطفی محسوب شد. اما انتظار میرفت که این راه ناهموار باشد. گزارش حنان رازق را ببنیم از دو عضو شورای شهر جده که هنوز نتوانسته اند در کنار مردان در جلسات حاضر شوند.