پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سرکشی به یک زندان زنان در تونس

زندان های تونس هر روز شلوغ تر می شوند. بخشی از مشکل در سیستم قضایی است که به آسانی و اغلب بلند مدت حکم زندان صادر می کند. مقام های دولتی می گویند برنامه هایی برای بهبود وضعیت زندانها اجرا کرده اند و برای مثال به زندان زنان مِنوبا اشاره می کنند.

رعنا جواد گزارش می دهد.