پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پاپ فرانسیس به اینستاگرام پیوست

پاپ فرانسیس هم به اینستاگرام پیوست. به گفته واتیکان، رهبر کاتولیک های جهان به این شبکه اجتماعی که کاربرانش عکس در آن منتشر می کنند، پیوسته تا پیام عشق را در جهان پخش کند. به گفته واتیکان ایده بازکردن صفحه در اینستاگرام را خود پاپ پیشنهاد کرده است، چون معتقد است که یک تصویر، گاه ارزش هزاران کلمه را دارد. بعد از انتشار اولین عکس هشتصدهزار نفر به صفحه او در اینستاگرام پیوستند.

جینی میچل گزارش می دهد.