پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شروع بازگرداندن پناهجویان از یونان به ترکیه

روند بازگرداندن پناهجویانی به ترکیه شروع شده که درخواست پناهندگی آنها در یونان رد شده است. بازگرداندن این پناهجویان بر اساس توافق صورت گرفته میان اتحادیه اروپا و ترکیه انجام می شود. در اولین نوبت، یک کشتی، عده ای از پناهجویان را از یونان به بندر دیکیلی در ترکیه برگرداند. مقامهای ترکیه می گویند، هر پناهجوی سوری را که به ترکیه برگردد، به اردوگاههای پناهجویان در جنوب ترکیه منتقل می کنند، اما پناهجویان دیگر برای بازگشت نهایی به کشورهایشان به مراکز دیگری برده می شوند.

خشایار جنیدی گزارش می دهد