پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

با مارها صحبت می کنند که نیش شان نزند

اعضای قبیله جوگی در ایالت سند پاکستان بر این باورند که مارگیری مهارتی ذاتی است که باید از نسلی به نسل دیگر منتقل شود. بی بی سی یکی از مارگیرهای این قبیله را در صحرای سند دنبال کرده. رسم و رسوم و نحوه نگهداری از مارها را از زبان این مارگیر بشنوید.